ימוי לקפ
תוכרדה יתעציב תוכרדה יתעציב אל
םיוולינ םירצומ תורעה עצוב אל / עצוב חוקל רפסמ
.1
.2
.3
.4
.5